ស្វាយរៀងសាច់ទាន់កាត់នៃក្មេងស្រីអាយុ 9 ឆ្នាំលង់ទឹកបណ្ដាលឲ្យស្លា ប៉ថ្ងៃទី 30 …


source