ពិតជា​ចិត្តខ្លាំង ថែម​ទាំង​មិន​ព្រម​សារភាព​ការ​ពិត​ទៀត ទោះជា​មាន​សាក្សី …


source