តើ IT មានការងារខុសគ្នាអ្វីខ្លះ? តើត្រូវជ្រើសរើសភាសាProgrammingមួយណាដើម្បីរៀន?


source