មួយគូទៀតហើយ ! អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ សង្ឃឹមថារៀបការហើយ ប្អូនៗកាន់តែមានសុភមង្គលចុះ…


source