ទំនុកតម្តើង ៤៦៖១ ព្រះជាម្ចាស់​ទ្រង់​ជា​ជំរក និង​ជា​បង្អែក​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​យើង …


source