សេចក្តីស្រលាញ់ឥតព្រំដែន! កុមារគឺជាកាដូដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។


source