សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសន្ទនា ASIP (ASIP Dialogue) ភាគទី៣ នៃរដូវកាលទី២ ក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពី «ចីរភាព និងនវានុវត្តភាពសំរាប់សហគ្រាស និងសហគមន៍»។
The post សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសន្ទនា ASIP (ASIP Dialogue) ភាគទី៣ នៃរដូវកាលទី២ appeared first on Khmer Times.Source link