ព័ត៌មានសុខភាព (Health News) ប្រធានបទ​៖ ការព្យាបាល​ឫសដូងបាត​ដោយ​ឧបករណ៍​ឡាស៊ែរ​ទំនើប.


source