អ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងស្តីពី៖ ខ្លឹមសារនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព SDGs 16 , #ISAF …


source