ទីក្រុង​រ៉​ង់​ហ្គូ​ន ៖ អង្គការ​សប្បុរសធម៌​អន្តរជាតិ​មួយ​ឈ្មោះ Save the Children និយាយ​ថា បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន ២​នាក់ នៅ​បាត់​ខ្លួន…Source link