រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ ទណ្ឌកម្ម​លើ​វិធាន​រក្សា​ការពារ (Safeguard Measurement) ចំនួន ៣​ ឆ្នាំ របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចំពោះ​អង្ករ​ដែល​មាន​ប្រភព​ពី​កម្ពុជា ​និង​ភូមា…Source link