សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ វេយ្យាករណ៏៖ សព្វនាមបុរិសៈ …


source