ជំពូកទី១ មេរៀនទី២៖ ការលូតលាស់របស់គ្រាប់ពូជ(ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់គ្រាប់ពូជ) …


source