សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ ​ការបំពេញល្បះ អំពីពាក្យ (តស៊ូ ពិសា ពាក់ សំបុក ) …


source