សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ ​ការរៀនពាក្យផ្តើមដោយអក្សរ ភ អំពីពាក្យ (ភេ ភ្លើងឆេះ …


source