សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ ​ការរៀនពាក្យផ្តើមដោយអក្សរ ល អំពីពាក្យ (លំនៅ លី លា លេង …


source