សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ ​ការរៀនពាក្យផ្តើមដោយអក្សរ ន អំពីពាក្យ (នាគ នំ នាឡិកា …


source