លោកស្រី RODIONOVA ជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់វិទ្យាស្ថាន IT Academy STEP Cambodia។


source